Reglement

Dit reglement geldt zowel voor de individuele moestuinen als voor de gezamenlijke tuin (update maart 2023)

 1. Het doel van de vereniging is het creëren en onderhouden van een biologisch moestuin complex op het terrein van “De Melkweg” in Tuindorp-Oostzaan Amsterdam-Noord.
 2. De tuinen dienen ecologisch/biologisch onderhouden te worden, wat betekent dat er geen kunstmest of bestrijdingsmiddelen gebruikt mogen worden die schadelijk zijn voor het milieu. Ook bij het gebruik van schoonmaakmiddelen of beschilderd hout voor bijvoorbeeld hekwerken, dient gebruikgemaakt te worden van milieuvriendelijke stoffen. De zaden dienen ecologisch of biodynamisch te zijn.
 3. De tuintjes mogen niet commercieel worden ingezet; er mag geen productietuin ontstaan voor de verkoop of met winstoogmerk.
 4. Leden van de vereniging zijn 18 jaar of ouder.
 5. Personen uit Amsterdam-Noord hebben voorrang op de wachtlijst conform het businessplan van de vereniging.
 6. Een ieder die tuiniert op de moestuinen heeft zich ingeschreven via het officiële inschrijfformulier https://groenehuis.org/cms/melkweg-moestuinen/inschrijving/ op de site, zodat zijn of haar e-mail en telefoonnummer bekend zijn bij het bestuur en de penningmeester.
 7. De tuinder krijgt begin februari een bericht hoeveel hij of zij moet betalen aan contributie voor het komende jaar.
 8. Personen die zich aanmelden worden indien nodig op een wachtlijst geplaatst. De contributie dient te worden betaald vóór 1 maart van het contributiejaar, anders vervalt het lidmaatschap. De pachtperiode is altijd een kalenderjaar, dus van 1 januari tot en met 31 december. Bij tussentijdse beëindiging is er geen recht op teruggave van de betaalde contributie. De opzegging van het lidmaatschap is 4 weken voor het einde van het kalenderjaar.
 9. De contributie bedraagt:
  • Enkele tuin: €55 euro per jaar (€70 euro per jaar in combinatie met gezamenlijke tuin)
  • Dubbele tuin: €110 euro per jaar (€125 euro per jaar in combinatie met gezamenlijke tuin)
  • Enkel de gezamenlijke tuin: €40 euro per jaar
 10. Het verschuldigde bedrag dient te worden overgemaakt naar bankrekeningnr; NL93TRIO 0198053061 t.a.v. Het Groene Huis. Als betalingskenmerk dient u aan te geven: Groene Huis contributie (betreffende jaartal) en het cijfer van de gekozen tuin + (a individueel, b gezamenlijk, c combi van a+b)
 11. Bij het vrijkomen van een perceel heeft een bestaand lid het eerste recht “te ruilen”, daarna zal het worden aangeboden aan de hoogste op de wachtlijst.
 12. Bij opzegging van het lidmaatschap dient de tuin “leeg” te worden opgeleverd. Het lid mag in overleg met de nieuwe gegadigde eventueel gewassen laten staan. Hierin heeft de nieuwe gegadigde de doorslaggevende stem.
 13. Alle communicatie binnen Het Groene Huis en naar buiten zal altijd en alleen via de daartoe aangewezen mailadressen plaatsvinden, te weten: bestuur@groenehuis.org, penningmeester@groenehuis.org, groenehuis@groenehuis.org, hetbestuur@groenehuis.org, gezamenlijketuin@groenehuis.org, en alletuinders@groenehuis.org.
 14. Het bestuur van de vereniging bestaat uit ten hoogste 7 personen: voorzitter, secretaris, penningmeester en 4 leden. Deze worden door de leden voor 3 jaar gekozen en zijn hierna herkiesbaar.
 15. Na een bestuurswisseling zal het oude bestuur nog minimaal 3 maal mee vergaderen met het nieuwe bestuur en is altijd bereikbaar voor vragen en onduidelijkheden bij en na de overdracht.
 16. Minstens 2 keer per jaar zal er een ledenvergadering worden gehouden, die 4 weken van te voren wordt aangekondigd. Beslissingen worden volgens democratisch principe genomen door de aanwezigen op de vergadering.
 17. Zes keer per jaar wordt er een gezamenlijke werkdag gepland. Ieder lid verplicht zich om daar minimaal één hele of twee halve van bij te wonen. Indien dit niet lukt, wordt er in overleg een alternatieve taak besproken. In het geval van een dubbele tuin wordt er van u verwacht om twee dagen, of vier halve dagen bij te wonen. Bij het herhaaldelijk niet voldoen aan deze verplichting volgt royement.
 18. Elk lid van de moestuin zit minimaal in één werkgroep, bij een dubbele tuin zijn dit twee werkgroepen. Deze werkgroepen zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van een gedeelte van het moestuincomplex.
 19. Percelen mogen onderling gescheiden worden door hekwerk van natuurvriendelijk materiaal en niet hoger dan 50cm.
 20. Er mogen geen bouwsels hoger dan 50cm op het perceel worden geplaatst.
 21. Het perceel dient zo beplant en onderhouden te worden dat het aangrenzend perceel geen overgroei van gewassen of schaduw ervaart.
 22. Er mogen geen radio’s, etc. worden gebruikt vanwege geluidsoverlast voor derden.
 23. Honden mogen enkel aangelijnd aanwezig zijn op het complex.
 24. De paden grenzend aan het perceel, moeten begaanbaar en in goede conditie gehouden worden door de perceelhouder.
 25. Er mag niet gefietst worden op de paden, ook niet met kinderfietsen of loopfietsjes. Fietsen moeten in de stalling/rekken geplaatst worden en mogen niet tegen de ijzeren afscheidingshekjes rondom het moestuinterrein. Auto’s zijn niet toegestaan anders dan op het grote parkeerterrein voor NoordOogst.
 26. Ouders zijn ervoor verantwoordelijk dat hun kinderen niet in de tuinen spelen anders dan hun eigen tuin.
 27. We communiceren binnen de vereniging op een gelijkwaardige en prettige manier met elkaar en in alle openheid.
 28. Eigendommen van de vereniging, zoals kruiwagens, etc. dienen in goede staat op de daarvoor bestemde plek te worden teruggezet.
 29. Ieder lid is verantwoordelijk voor het netjes houden van de schuur en juist gebruik van materiaal en het sleutelkluisje. Tuinafval kan op de composthoop (volgens de regels bij de composthoop), al het andere afval s.v.p. mee naar huis nemen.
 30. Bij verwaarlozing of slecht onderhoud van het perceel of het niet navolgen van het reglement, zulks ter beoordeling van het bestuur, krijgt het desbetreffende lid een schriftelijk verzoek om de tuin/aanpassingen binnen een maand op orde te brengen. Mocht hieraan niet worden voldaan, vervalt het lidmaatschap en is er geen recht op restitutie van de contributie.
 31. Bij drie schriftelijke waarschuwingen, zoals genoemd in het voorgaande punt, vervalt het lidmaatschap en is er geen recht op restitutie van de contributie.
 32. Indien het reglement niet voorziet, dan beslist het bestuur. Dit kan alleen als het besluiten zijn die herroepelijk zijn.
 33. Het lid aanvaardt bij inschrijving automatisch het reglement.


© Het Groene Huis